Algemene voorwaarden

 

1. Begrippenlijst

1.1 Klant: de afnemer van diensten van Sunnyfields.

1.2 Aanleverspecificaties: dit zijn specificaties die een drukker kan meegeven waaraan het ontwerp moet voldoen om te zorgen dat het op een juiste manier gedrukt wordt. Aanleverspecificaties die een drukker kan vragen zijn bijvoorbeeld afloop, snijtekens, kleuren in CMYK, etc.

1.3 Drukker: een externe partij die het ontwerp op papier kan zetten. 

1.4 Drukwerkbestand: het bestand wat je bij de drukker aanlevert om te zorgen dat het ontwerp op papier komt. 

1.5 Drukwerk klaar: het bestand is drukwerk klaar als de klant definitief akkoord gegeven heeft op het bestand en is opgemaakt volgens de aanleverspecificaties.

2. Overeenkomst, offerte en bevestiging
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten van Sunnyfields. 

2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant schriftelijk toestemming geeft op de vooraf gestuurde offerte. Hiermee gaat de klant een betalingsverplichting aan.

2.3 Wanneer de klant geen gebruik wenst te maken van de offerte ontvangt Sunnyfields graag een afwijzing van de offerte.

2.4 Offertes zijn vrijblijvend en tot 30 dagen geldig na uitgifte tenzij anders aangegeven door Sunnyfields.

2.5 Offertes zijn onderhevig aan verandering als verandering van geoffreerde werkzaamheden plaatsvindt.
2.5.1 Dit geldt niet enkel voor het voortraject, ook wanneer Sunnyfields al bezig is met de opdracht kan de reeds uitgegeven offerte veranderen door veranderingen van werkzaamheden.
2.5.2 Onder veranderingen wordt verstaan: de veranderende vraag van de klant en de impact die deze wijziging met zich meebrengt. 

2.6 Prijzen zijn altijd exclusief BTW. 

3. Uitvoering en verantwoordelijkheid
3.1 Sunnyfields heeft richting de klant een inspanningsverplichting om de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te werken naar een voor de klant bruikbaar resultaat. 

3.2 Vooraf bespreken Sunnyfields en de klant een planning van oplevering. 

3.3 Voorbeelden van overmacht zijn een internetstoring of vertraging in uitlevering van fysieke eindresultaat door derden.
3.3.1 Sunnyfields zal in geval van vertraging als gevolg van overmacht alles in werking stellen om alsnog aan de afspraak met de klant te voldoen. 

3.4 De klant is verantwoordelijk voor het vooraf aanleveren van de juiste aanleverspecificaties.

3.5 De klant is verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van benodigde materialen en informatie om de opdracht uit te kunnen voeren.

3.6 Sunnyfields is niet verantwoordelijk voor de vertraging die de opdracht oploopt wanneer de klant niet tijdig en/of incomplete input aanlevert. 

3.7 De offertes van Sunnyfields zijn altijd excl. drukwerk. Echter kan Sunnyfields, op verzoek van de klant, hier ondersteuning in bieden tegen een vooraf afgesproken tarief.

3.8 Sunnyfields  geeft advies af op basis van ervaring, maar is niet verantwoordelijk voor de gevolgen in de zin van: 
3.8.1 Kleuren die anders uitpakken dan verwacht.
3.8.2 Papier of ander drukwerk materiaal wat niet is zoals verwacht.

3.9 Sunnyfieldsis verantwoordelijk voor het correct en drukwerk klaar aanleveren van de bestanden.

3.10 Sunnyfields is niet verantwoordelijk voor een incorrect drukwerkbestand wanneer Sunnyfields vooraf niet de juiste aanleverspecificaties ontvangen heeft.

  4. Eigendoms- en auteursrechten
4.1 Alle onderdelen, rechten en eindresultaten van de opdracht blijven, tenzij anders afgesproken, in eigendom van Sunnyfields.

4.2 Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming om het ontwerp van de opdracht te kopiëren, na te maken of anderszins te gebruiken dan afgesproken.
4.2.1 Hieronder vallen wijzigingen, verminkingen of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp.
4.2.2 De auteursrechten van het ontwerp blijven ten alle tijden eigendom van Sunnyfields tenzij anders schriftelijk afgesproken.
4.2.3 Het ontwerp mag sowieso helemaal niet meer gebruikt worden als de klant de betalingsverplichtingen niet nakomt of de opdracht voortijdig beëindigt volgens clausule 7 Annulering. 
4.2.4 Als deze regels overtreden worden heeft Sunnyfields recht op een vergoeding van de klant wegens inbreuk op rechten van het totale factuurbedrag x het aantal overtredingen. 

4.3 Sunnyfields heeft het recht om ontwerpen te gebruiken voor eigen publiciteit en promotie, tenzij anders overeengekomen met de klant. 

5. Prijzen en aanbiedingen (korting)
5.1 Per opdracht ontvangt de klant een totaalofferte incl. twee correctierondes en excl. drukwerk tenzij anders vermeld in de aanbieding. 

5.2 Extra correcties zullen o.b.v. nacalculatie doorberekend worden tegen het vooraf afgesproken uurtarief excl. 21% BTW. 

5.3 Aanbiedingen en kortingen zijn enkel overeengekomen wanneer dit door Sunnyfields schriftelijk bevestigd is in de offerte.

5.4 Sunnyfields mag aanbiedingen en kortingen intrekken zonder enig bericht en voor de einddatum van de aanbieding alsSunnyfields dat nodig acht.

5.5 De tarieven en aanbiedingen gelden niet voor toekomstige opdrachten.

6. Betalingscondities
6.1 Facturatie vindt plaats in 3 delen: 30% bij aanvang, 30% na de eerste afronden van goedgekeurde schetsen. En 40& bij oplevering. 

6.2 Vanaf de factuurdatum geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.

6.3 Indien de klant verzuimd binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, zal Sunnyfields een herinnering sturen.

6.5 Indien Sunnyfields 5 werkdagen na oplevering van de eerste, de tweede of definitieve versie niets verneemt van de klant, tenzij vooraf besproken, gaat Sunnyfields ervanuit dat het ontwerp naar akkoord is. Sunnyfields zal hierna het definitieve bestand opleveren en de factuur opmaken.

7. Annulering
7.1 Annulering van de overeenkomst kan enkel schriftelijk worden bevestigd.

7.2 Indien de opdracht door de klant wordt geannuleerd, is de klant verplicht de tot dan toe gemaakte kosten (tevens urenvergoeding voor het tot dan toe gedane werk) te vergoeden.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Sunnyfields zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor:
8.1.1 Fouten of tekortkomingen in het materiaal wat door de klant wordt aangeleverd.
8.1.2 Fouten, tekortkomingen of misverstanden ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden denk aan het niet tijdig of niet aanleveren van alle gegevens en materialen.
8.1.3 Fouten of tekortkomingen van door de klant ingeschakelde derden.
8.1.4 Fouten in offertes of overschrijdingen van prijsopgaven van externe partijen.
8.1.5 Fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens wanneer de klant in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren, ongeacht of de klant hier gebruik van heeft gemaakt.
8.1.6 Indirecte fouten die voortkomen uit het leveren van het ontwerp.
8.1.7 Geleverde producten, denk aan drukwerk, van externe partijen. 

 

Would love to hear from you!

E. inge@sunnyfields.nl

T. +31 6 2191 5796

Volg me op

© 2021 Sunnyfields

Ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel 72023295